www.flickr.com

کسانی در این شهر هستند که انتخابات برایشان یک بازی لوکس است

شنبه، آذر ۲۵، ۱۳۸۵

وقتی زنی را می‌بینم که مجبور است با ماهی ۲۰ هزار تومان مستمری کمیته امداد سر کند و مدتی است به خاطر مریضی نمی‌تواند کار کند. دختر نوجوانش به خاطر بی پولی دیگر به مدرسه نمی‌رود و ... فکر کردن به چیزی مثل انتخابات برایم بی‌معنی می‌شود. چطور می‌شود به این زن و امثال او کمک کرد. جز اینکه بهشان پول بدهیم؟


منتشر شده در 25 آذر85
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.