www.flickr.com

محض روایت

سه‌شنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۸۹

به کسی نمی گفتند کارش چیست، اگر هم می‌پرسیدند می‌گفتند کارمند نخست وزیری است. اما آن وقت‌ها معلوم بود کارمند نخست وزیری یعنی چه. حالا گیرم کار دفتری می کرد، اما به هر حال ساواکی به حساب می امد. اوضاع که به هم ریخت، دیگر حتی از همسایه ها هم می ترسیدند. روزهای آخر باید بوده باشد یا شاید چند روز اول انقلاب که زن با بچه ی چند ماهه از ترس حمله ی مردم به خانه‌شان سراغ امام جماعت مسجد محل رفته و پناه خواسته. گفته خودم مرد را می‌آورم تحویل می دهم، اما فقط امان دهید که مطمئن شویم بلایی سرش نمی آورند. امام جماعت هم گفته جای امنی ندارد و نمی‌تواند چیزی را تضمین کند. گفته همان جا که هستند بمانند تا به وقتش خبرشان کند. در این مدت یک دانشجوی انقلابی تازه از اوین آزاد شده به آن‌ها پناه داد.

می‌گوید هیچ وقت اسم این دو نفر از یادش نمی رود، انقلابی ها یک چنین آدم‌هایی بودند.

9 نظرات:

متن زیبایی بود روایتی خیالی بود یا بیانی مبهم از یک واقعیت که هدفی دیگر در سر دارد؟
من هم قبل از اینکه در شیراز یه زندان اطلاعات بیافتم گهگداری قلم به دست میگرفتم ولی مدتی است که به یاد ندارم چه بر سرم آمده شاید واقعیتی تلخ یا کابوسی ترسناک.
پایدار باشید
www.facebook.com/mehrdadjavan

این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

من هیجی نفهمیدم از این متن

من شما رو لینک کردم چون زیاد می آیم سرمیزنم به بلاگتان و هر دفعه آدرس یادم میرود ،خواستم اجازه گرفته باشم.

خيلى باحال بود.
اولش فكر كردم امام جماعته بهشون پناه ميده.
دم دانشجوئه گرم. من اگه جاش بودم نميتونستم همچين مرامى داشته باشم.

تبريک ميگم. دوستان مبارزه و شجاع فلسطينی شما با شجاعت تمام چند تا بچه کوجولو و پدر و مادرشان را به تشويق شما و دوستان ضد اسراييلي مسلمان و چپگرایتان با چاقو کشتند. توی غزه هم جشن گرفتن و شيرينی پخش کردن. حتما الله هم خيلی ازتون راضيه که براش دوباره خون بيگناهان را قربانی کرده ايد. به نظر شما امشب چند تا از سربازان مبارزه حماس برای جشن پیروزی به دختر بچه های هشت ساله ای که به همسری گرفته اند تجاوز خواهند کرد؟ پشت چند تايشان فردا سنگر خواهند گرفت که وقتی کشته شدند فرياد مظلوميت سربدهند؟ غزه را که اسراييل به دوستان عربتان داد تا شاید حرص و طمعشان برای زمینهای بیشتر عربی و اسلامی فروکش کند آنها شروع به موشک پرانی و جنگ افروزی کردند. اگر نوار باختری را هم بهتان بدهند چند تا جنگ ديگر راه می اندازيد؟ چند تا بچه ديگر را ميکشيد و مرگشان را جشن ميگيريد؟ شما مسلمانها کی از حرص و طمع برای زمنيهای ديگران و از لذت کشتار و ديدن خونشان سير ميشويد؟ آيا اگر تمام اسراييل را هم بهتان بدهند سير ميشويد يا هنوز خدای کثيفتان خون ميخواهد؟ نه سير نخواهيد شد. ۱۴۰۰ ساله که از کشتار و دزدی و قتل و اشغال گری سير نشده ايد. عده ای شمشير به دست داريد و عده ای دیگر به اسم روشنفکری قلمی برای دروغگويی و ريا و تشويق جنايت. دستتان درد نکند. دستهايتان را که به خون اين کودکان آلوده است تا مدتی نشوييد. شايد اينطوری لذتش بيشتر باشد.

تبريک ميگم. دوستان مبارزه و شجاع فلسطينی شما با شجاعت تمام چند تا بچه کوجولو و پدر و مادرشان را به تشويق شما و دوستان ضد اسراييلي مسلمان و چپگرایتان با چاقو کشتند. توی غزه هم جشن گرفتن و شيرينی پخش کردن. حتما الله هم خيلی ازتون راضيه که براش دوباره خون بيگناهان را قربانی کرده ايد. به نظر شما امشب چند تا از سربازان مبارزه حماس برای جشن پیروزی به دختر بچه های هشت ساله ای که به همسری گرفته اند تجاوز خواهند کرد؟ پشت چند تايشان فردا سنگر خواهند گرفت که وقتی کشته شدند فرياد مظلوميت سربدهند؟ غزه را که اسراييل به دوستان عربتان داد تا شاید حرص و طمعشان برای زمینهای بیشتر عربی و اسلامی فروکش کند آنها شروع به موشک پرانی و جنگ افروزی کردند. اگر نوار باختری را هم بهتان بدهند چند تا جنگ ديگر راه می اندازيد؟ چند تا بچه ديگر را ميکشيد و مرگشان را جشن ميگيريد؟ شما مسلمانها کی از حرص و طمع برای زمنيهای ديگران و از لذت کشتار و ديدن خونشان سير ميشويد؟ آيا اگر تمام اسراييل را هم بهتان بدهند سير ميشويد يا هنوز خدای کثيفتان خون ميخواهد؟ نه سير نخواهيد شد. ۱۴۰۰ ساله که از کشتار و دزدی و قتل و اشغال گری سير نشده ايد. عده ای شمشير به دست داريد و عده ای دیگر به اسم روشنفکری قلمی برای دروغگويی و ريا و تشويق جنايت. دستتان درد نکند. دستهايتان را که به خون اين کودکان آلوده است تا مدتی نشوييد. شايد اينطوری لذتش بيشتر باشد.

nice

جناب ناشناس
جنایت جنایته
هم دوستان اسرائیلی شما دارند جنایت می کنند و هم به قول شما دوستان شجاع و فلسطینی ما شما بنام یهود و دیگران بنام اسلام در هر صورت هردو مثل هم

Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.