www.flickr.com

ببخشید خانم، اسم شما سیمین نیست؟

سه‌شنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۶

وقتی فهمید ایرانی ام موضوع بحث از سخنرانی اش و سوال های من در مورد تقارن و زیبایی به سوال های معمول یک فرنگیِ ایرانی ندیده تبدیل شد. اما خیلی زود فهمیدم اطلاعاتش بیشتر از این حرف هاست. پرسید کاغذ داری، فکر کردم می خواهد آدرس ایمیل بدهد. چیزی نوشت و گفت این تنها کلمه ای است که بلدم به فارسی بنویسم، قابل خواندن است؟ در نگاه اول خواندم سین، اما دو تا نقطه و یک دندانه ی اضافه هم قبل از نون گذاشته بود. حدس زدم باید سیمین باشد و برایش خواندم. خیلی خوشحال شد، گفت روزم را ساختی. با اینکه جواب اش قابل حدس بود، پرسیدم سیمین کیست: دختری که سالها پیش دوست داشتم.

3 نظرات:

آخی! خیلی ناز بود!

جه جالب اسم دختر من سیمینه

آه!

یعنی حیچی فارسی نمیفهمید تا بنویسه؟
شاید بهتره که نمیفحمه؟

دلم سوخت یکم!

Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.