www.flickr.com

از دسته گل هایی که آب می دهم

دوشنبه، آذر ۱۸، ۱۳۸۷

می خواستم از دستگاه قهوه فروش دانشگاه قهوه بگیرم، نفهمیدم چه گندی در انتخاب گزینه ها زدم که یک لیوان سوپ تحویلم داد! خب طبیعتا چیزی در حد آب زیپو بود، ریختم اش دور.
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.