www.flickr.com

کاش بدانی با تو ام

پنجشنبه، تیر ۱۱، ۱۳۸۸

این روزها،
افسرده ام.
مستاصل ام.
دور ام.
دلشوره دارم.
نگاه تان می کنم.
نگران ام.
دلم برایتان تنگ می شود.

پر از سکوت ام.
می ترسم بگویم "ما"، حتی اگر جمع "من" و "تو" باشد.
حسرت می خورم.

تحسین تان می کنم.
اگر می توانستم به چیزی ایمان داشته باشم، همان یک چیز پیروزی شما بود.

دلم برایت تنگ می شود.
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.