www.flickr.com

پژوهشهای فلسفی / ویتگنشتاین / بند 25

چهارشنبه، تیر ۲۶، ۱۳۸۱

گاه گفته می شود جانوران از آن رو سخن نمی گویند که فاقد قابلیت ذهنی هستند . و این یعنی :« آنها فکر نمی کنند و به همین دلیل است که حرف نمی زنند » . اما آنها فقط حرف نمی زنند ، همین . یا بهتر بگوییم : از زبان استفاده نمی کنند . البته اگر ابتدایی ترین شکلهای زبان را مستثنا کنیم. دستور دادن ، پرسیدن ، به خاطر آوردن ، گپ زدن ، همانقدر بخشی از تاریخ طبیعی ما هستند که راه رفتن ، خوردن ، نوشیدن و بازی کردن.


از وبلاگ قدیمی 26 تیر 1381
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.