www.flickr.com

گم شده در فضا-زمان

یکشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۶

در دو راهی- یا چند راهی- هر انتخاب جهان های ممکن زیادی هست. با رفتن به یکی از راه ها، جهان های ممکن دیگر را از دست خواهی داد. اگر خیالت در یکی از آن جهان ها پرواز کند، کارت ساخته است.
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.