www.flickr.com

مَجازی پنداشتن واقعیت

یکشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۸۶

سرم پایین است و حواسم نیست که وسط کوچه ام و از روبرو دوچرخه می آید. سرم را که بالا می گیرم می بینم کار از کار گذشته و Game Over شده ام! بی خیال می شوم و تکان نمی خورم، می گذارم برای دور بعد. شانس آوردم که ماشین نبود و گرنه واقعا بازی تمام شده بود.
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.